Положение "Про Ревизионную комиссию"

ЗАТВЕРДЖЕНО УСТАНОВЧИМИ ЗБОРАМИ                   
ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ                                         
БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «БУЧА-КВАРТАЛ 2»
Протокол № 1 від „27” березня 2016 р.                          
Положення
«Про Ревізійну комісію ОСББ «Буча Квартал 2»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

4. СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

6. ОБРАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

8. ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

9. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення «Про Ревізійну комісію ОСББ «Буча Квартал 2» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ОСББ «Буча Квартал 2» (далі – Об’єднання).

1.2. Це Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Ревізійної комісії ОСББ «Буча Квартал 2» (далі – Ревізійна комісія), а також права, обов’язки та відповідальність членів Ревізійної комісії.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами ОСББ «Буча Квартал 2» (далі – Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту ОСББ «Буча Квартал 2» і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту ОСББ «Буча Квартал 2». Альтернативні норми цього Положення у відношенні до положень Статуту ОСББ «Буча Квартал 2» не є розбіжностями.
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Ревізійна комісія є статутним органом, який контролює фінансово-господарську діяльність Об’єднання.

2.2. Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні перевірок фінансово-господарської діяльності Об’єднання за результатами фінансового року (планові) та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Об’єднання (позапланові), його дочірніх підприємств, філій та представництв (у разі створення).

2.4. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам.

2.5. Голова Ревізійної комісії:

2.5.1. організовує роботу Ревізійної комісії;

2.5.2. скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;

2.5.3. доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам;

2.5.4. підтримує постійні контакти із іншими статутними органами та посадовими особами Об’єднання;

2.5.5. має право брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління.

2.6. Голова Ревізійної комісії відповідає за інформаційне, технічне та протокольне забезпечення діяльності Ревізійної комісії.

2.7. Компетенція Ревізійної комісії визначається чинним законодавством України та Статутом ОСББ «Буча Квартал 2».
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Ревізійна комісія має право:

3.1.1. отримувати від посадових осіб Об’єднання інформацію та документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій;

3.1.2. отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Об’єднання щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок;

3.1.3. оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;

3.1.4. ініціювати проведення позачергового засідання Загальних зборів з метою вирішення питань, пов’язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Співвласникам Об’єднання або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами;

3.1.5. вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Об’єднання;

3.1.6. залучати для участі у проведенні перевірок, у разі необхідності, професійних консультантів, експертів, аудиторів;

3.1.7. Запит Ревізійної комісії на отримання інформації, документації, усних та письмових пояснення від посадових осіб та працівників Об’єднання подається на ім`я Голови Правління ОСББ «Буча Квартал 2» та повинен містити:

  • підстави для отримання інформації та/або пояснень;

  • опис необхідної інформації та/або пояснень.

3.1.8. Рішення про направлення запиту приймається на засіданні Ревізійної комісії та оформляється Протоколом засідання Ревізійної комісії;

3.1.9. Відповідь на запит Ревізійної комісії, яка містить необхідну інформацію, документи, письмові пояснення, тощо, надається протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання відповідного запиту.

3.2.1. проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Об’єднання;

3.2.2. своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Загальним зборам або Правлінню;

3.2.3. доповідати Загальним зборам про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;

3.2.4. негайно інформувати Правління про факти шахрайства та зловживань посадових осіб, які виявлені під час перевірок;

3.2.5. здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та виконанням пропозицій Ревізійної комісії по їх усуненню;

3.3. Члени Ревізійної комісії зобов’язані:

3.3.1. брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії;

3.3.2. завчасно повідомляти про неможливість участі у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності;

3.3.3. дотримуватися всіх встановлених законодавством правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом;

3.3.4. не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням обов`язків члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

3.3.5. надавати Правлінню, Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Об’єднання у вигляді звітів Ревізійної комісії.

3.4. Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об’єктивність викладених у висновках Ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов’язків.
4. СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

4.1. Кількісний склад Ревізійної комісії повинен бути не менше 3 (трьох) члени, у т.ч. голова Ревізійної комісії.

4.2. Членами Ревізійної комісії можуть бути фізичні особи, які мають цивільну дієздатність та не молодше 21 року.

4.2.1. Члени Ревізійної комісії не можуть одночасно бути членами Правління, буди Представником Об’єднання або займати посаду бухгалтера.

4.3. Членами Ревізійної комісії не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.4. З метою забезпечення проведення контролю за фінансово-господарською діяльністю Об’єднання незалежними особами до складу Ревізійної комісії не повинні висуватися та обиратися особи, які:

4.4.1. є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю ОСББ «Буча Квартал 2»;

4.4.2. мають сімейні стосунки з бухгалтером (Головним бухгалтером), членами Правління та Представниками Об’єднання.

4.5. У разі, якщо в процесі роботи Ревізійної комісії кількість її членів стає менше трьох, члени Ревізійної комісії, що залишилися у її складі, зобов’язані протягом 3 (трьох) робочих днів, з моменту, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу Правлінню про скликання позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Ревізійної комісії.

4.7. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії ОСББ «Буча Квартал 2».
5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

5.1. Ревізійна комісія обирається на термін не більше, ніж до чергових Загальних зборів, з правом переобрання на наступний термін.

5.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Ревізійна комісія, Загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії, то повноваження членів діючої Ревізійної комісії продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами рішення про обрання (переобрання) Ревізійної комісії в новому складі.

5.3. Одна й та сама особа може переобиратися членом Ревізійної комісії необмежену кількість разів.

5.4. Після обрання членів Ревізійної комісії з ними можуть укладатися цивільно-правові договори, у яких передбачаються права, обов’язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди (або виконання функцій члена Ревізійної комісії безоплатно). Цивільно-правовий договір з кожним членом Ревізійної комісії укладає особа, уповноважена Загальними зборами, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати їх обрання. Підстави дострокового припинення зазначаються у цьому Положенні та/або у договорі. З достроковим припиненням повноважень договір є розірваним.

5.5. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються достроково:

5.5.1. у разі одностороннього складання з себе повноважень членом Ревізійної комісії, за письмовою Заявою;

5.5.2. у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов’язків члена Ревізійної комісії;

5.5.3. прийняття Загальними зборами рішення про відкликання (припинення повноважень) членів Ревізійної комісії та обрання Загальними зборами нового складу Ревізійної комісії;

5.5.4. у разі втрати права власності, смерті, визнання його померлим, безвісно відсутнім, недієздатним або набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього;

5.5.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.6. Дія договору (у разі укладання) з членом Ревізійної комісії (у т.ч. її головою) припиняється у разі припинення його повноважень.
6. ОБРАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

6.1. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами шляхом поіменного голосування. На Загальних зборах членами Ревізійної комісії може обиратись не менше ніж 3 (три) та не більш ніж з 6 (шість) Співвласників житлових або нежитлових приміщень.

6.2 Членом Ревізійної комісії може бути обраний Співвласник, або його родич, першого ступеню спорідненості (чоловік, дружина, син або дочка), які проживають в будинках Об’єднання, на постійній основі.

6.3. Кандидати, які висуваються для обрання до складу Ревізійної комісії, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

6.3.1. бути дієздатними та правоздатними;

6.3.2. володіти основами бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

6.3.3. володіти базовими навичками з питань корпоративного управління;

6.3.4. мати достатню кількість часу, щоб регулярно знайомитися із справами Об’єднання, аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Ревізійної комісії, та брати особисту участь у засіданнях Ревізійної комісії;

6.3.5. не мати потенційного конфлікту інтересів з Об’єднанням.

6.4. Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії подається в письмовій формі, не пізніше ніж за 7 календарних днів, до проведення Загальних зборів.

6.5. Рішення Загальних зборів щодо обрання членів Ревізійної комісії приймається шляхом поіменного голосування Співвласників на Загальних зборах.

6.6 На Загальних зборах, кожний Співвласник (його представник), який має право голосу, може проголосувати не менше ніж за трьох кандидатів та не більше ніж за шість.

6.7. Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати, які набрали половини голосів Співвласників. Якщо два чи більше кандидати набрали однакову кількість голосів, а місць всього одне, підрахунок голосів буде проводитись по загальній площі приміщення Співвласників, які за них проголосували.

6.8. Голова Ревізійної комісії обирається на першому засіданні Ревізійної комісії з числа її членів на строк повноважень Ревізійної комісії.

6.8.1. Особа вважається обраною, якщо за неї проголосувала 2/3 від загальної кількості членів Ревізійної комісії. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.

6.8.2. Голова Ревізійної комісії протягом строку дії повноважень Ревізійної комісії може бути переобраний за рішенням Ревізійної комісії. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.
7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

7.1. Організаційними формами роботи Ревізійної комісії є:

7.1.1. планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності ОСББ «Буча Квартал 2»;

7.1.2. засідання, на яких вирішуються питання, пов’язані із проведенням перевірок та організацією роботи Ревізійної комісії.

7.2. Планова перевірка проводиться Ревізійною комісією за підсумками фінансово-господарської діяльності Об’єднання за рік з метою надання Загальним зборам висновків по річному звіту та балансу.

7.3. Позапланові (спеціальні) перевірки проводяться Ревізійною комісією:

7.3.1. з власної ініціативи;

7.3.2. за рішенням Загальних зборів;

7.3.3. за рішенням Правління.

7.4. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Об’єднання Ревізійна комісія складає висновок, в якому має міститися:

7.4.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Об’єднання за відповідний період;

7.4.2. інформація про факти порушення чинного законодавства України під час провадження фінансово- господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності;

7.4.3. інформація про інші факти, що виявлені під час проведення перевірки.

7.5. Складений Ревізійною комісією висновок підписується усіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у проведенні перевірки.

7.6. Член Ревізійної комісії, який не згоден із певними положеннями висновку Ревізійної комісії, має право викласти у письмовій формі свої зауваження, які є складовою та невід’ємною частиною висновку Ревізійної комісії.

7.7. Члени Ревізійної комісії зобов’язані брати особисту участь у проведенні перевірок та засіданнях Ревізійної комісії і не можуть передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії або третій особі.

7.8. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Перше засідання, на якому обирається Голова Ревізійної комісії, проводиться не пізніше 60 (шістдесяти) робочих днів після проведення Загальних зборів, на яких сформовано Ревізійну комісію.

7.9. Засідання Ревізійної комісії обов’язково проводяться перед початком проведення перевірки для визначення планів, завдань, порядку та строку проведення перевірки та після проведення перевірки з метою підведення підсумків та оформлення пропозицій щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Об’єднання.

7.9.1. Документи, пов’язані із проведенням перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності Об’єднання, повинні бути остаточно оформлені не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дня її закінчення.

7.10. Порядок денний засідання затверджується Головою Ревізійної комісії.

7.10.1. Про скликання засідань Ревізійної комісії кожний член Ревізійної комісії та особи, що запрошуються для участі у , засіданні Ревізійної комісії, повідомляються персонально.

7.11. На засіданні Ревізійної комісії можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії не заперечує проти винесення цих питань на голосування.

7.12. Засідання Ревізійної комісії скликаються Головою Ревізійної комісії у разі необхідності або на письмову вимогу члена Ревізійної комісії, Загальних зборів, Правління або не менш ніж трьох Співвласників.

7.13. Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів її складу.

7.14. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2/3 від загальної кількості членів Ревізійної комісії. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням.

7.15. Під час голосування на засіданні Голова та члени Ревізійної комісії мають один голос.

7.17. Під час засідання Голова Ревізійної комісії веде протокол засідання, який підписується всіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у її засіданні.

7.18. Протоколи засідань Ревізійної комісії зберігаються протягом всього строку діяльності Об’єднання.

7.19. Протоколи засідань Ревізійної комісії або засвідчені витяги з них надаються для ознайомлення Співвласникам, Правлінню та посадовим особам Об’єднання у порядку, передбаченому внутрішніми документами ОСББ «Буча Квартал 2».

7.20. Працівники Об’єднання, які мають доступ до протоколів та документів Ревізійної комісії, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці.
8. ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

8.1. Висновок по результатах планової перевірки фінансово-господарської діяльності Об’єднання може бути наданий для ознайомлення Співвласникам в термін за 15 календарних днів до проведення Загальних зборів.

8.2. Документи, складені Ревізійною комісією за підсумками проведення позапланової перевірки (висновок, пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків) протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати їх оформлення передаються Правлінню для оперативного розгляду та реагування на результати здійсненого контролю, а також ініціатору проведення позапланової перевірки.

8.3. Голова Ревізійної комісії доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам, що проводяться після здійснення перевірки Ревізійною комісією.

8.4. Доповідь голови Ревізійної комісії Загальним зборам має містити:

8.4.1. інформацію про проведені нею планові та позапланові перевірки та складені за їх підсумками висновки, з посиланнями на відповідні документи та необхідними поясненнями до них;

8.4.2. пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово- господарській діяльності Об’єднання;

8.4.3. інформацію про достовірність та повноту даних фінансової звітності та необхідні пояснення до неї, а також рекомендації щодо затвердження її Загальними зборами.
9. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

9.1. За рішенням Загальних зборів членам Ревізійної комісії у період виконання ними своїх обов’язків компенсуються витрати, пов’язані із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, та може виплачуватися винагорода.

9.2. Розмір винагороди членів Ревізійної комісії встановлюється Загальними зборами шляхом затвердження умов договорів, що можуть укладатися з кожним членом Ревізійної комісії згідно пункту 5.4 цього Положення.

9.3. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів Ревізійної комісії (якщо винагорода передбачена) оприлюднюється згідно вимог чинного законодавства України.